Nieuws

Afnemer volgens factuur heeft recht op aftrek voorbelasting - Omzetbelasting


Een ondernemer is verplicht om een factuur uit te reiken voor leveringen of diensten die hij verricht aan een andere ondernemer. Op de factuur moet de ondernemer onder meer de naam van de afnemer vermelden. De afnemer is degene
met wie de ondernemer de rechtsbetrekking is aangegaan op grond waarvan de ondernemer de levering verricht of de dienst verleent. Een ondernemer kan de omzetbelasting in aftrek brengen die andere ondernemers aan hem in rekening hebben gebracht voor leveringen
en diensten, voor zover de goederen en de diensten door de ondernemer worden gebruikt in het kader van zijn onderneming.


Behoudens tegenbewijs is degene aan wie een factuur wordt uitgereikt waarin hij als afnemer wordt genoemd, degene aan wie de ondernemer zijn leveringen of diensten heeft verricht.


 


De Belastingdienst weigerde een deel van de aftrek van voorbelasting omdat de als afnemer genoemde ondernemer niet de werkelijke afnemer zou zijn. De afnemer was een apotheker die met enkele huisartsen in een gezondheidscentrum
was gevestigd. De apotheker verrichtte belaste prestaties; de huisartsen niet. Volgens de Belastingdienst was de apotheker niet de afnemer, omdat hij niet degene was die het verbruik of genot had van de prestaties en hij niet de beschikkingsmacht over de geleverde
goederen had.


Volgens de rechtbank had de Belastingdienst daarmee niet het bewijs geleverd dat de apotheker niet de werkelijke afnemer van de prestaties was. De apotheker had onweersproken gesteld dat hij bepaalde kosten voor zijn rekening had
genomen om te zorgen dat de huisartsen hun intrek zouden nemen in hetzelfde pand waarin hij was gevestigd. Het belang daarvan was de vergroting van het eigen afzetpotentieel.


De gefactureerde bedragen hadden betrekking op de algemene kosten van de apotheker. Omdat de apotheker uitsluitend belaste prestaties verrichtte kon de volledige in rekening gebrachte omzetbelasting verrekend worden.2018-01-09 10:39:33

Klik voor meer nieuws