Nieuws

Levering containers en inzamelwagen geen algemeenheid van goederen


Een bedrijf verhuurde roerende zaken aan vrijgestelde ondernemers en aan overheden. Sinds 1994 verhuurde het bedrijf aan een gemeente een aantal minicontainers en een inzamelwagen. De aanschaf van deze zaken was gefinancierd met een door de gemeente verstrekte
lening. De gemeente had een recht tot koop van de verhuurde zaken, waarvan in 2002 gebruik werd gemaakt. De vraag was of bij de levering van de verhuurde zaken een beroep gedaan kon worden op de bepaling in de wet voor de overgang van een algemeenheid van
goederen. Een algemeenheid van goederen vormt een onderneming of een deel daarvan, waarmee een zelfstandige economische activiteit kan worden uitgeoefend. Een dergelijke overgang is geen (belaste) levering, maar is vrijgesteld van omzetbelasting. De rechtbank
Haarlem was van oordeel dat de levering van de containers en de inzamelwagen geen overdracht van een algemeenheid van goederen was. Rechten als fabrieksgaranties en aanspraken uit onderhoudscontracten lagen sinds de aanvang van de verhuur bij de gemeente en
vormden dus geen onderdeel van de latere overdracht. De overdracht was niet meer dan een (belaste) levering van roerende zaken. In hoger beroep kwam Hof Amsterdam tot hetzelfde oordeel. Het Hof voegde aan de overwegingen van de rechtbank nog toe dat medewerkers
van de gemeente de feitelijke gebruiker van de zaken waren in het kader van door de gemeente uit te voeren werkzaamheden. Na de aankoop werd dit niet anders.

2017-04-12 07:22:07

Klik voor meer nieuws